Evangelický Kostel „Bergkirche“ svaté Marie ve Schleizu

Stavební historie a vybavení

Ve 12. století vznikla na obchodní stezce z Rezna do Naumburku kaple. Její zakladatele neznáme.
1359 První listinná zmínka o kapli „na hore Panny Marie ve Schleizu“. Rád nemeckých rytíru ji ve 14. století povýšil na mariánský kostel a rozšíril ji.
1484 - 1507 Pozdne gotické rozšírení, postavení nové ve e, kazatelny a chóru a propojení s kaplí sv.Anny - dríve „Kospothovskou kaplí“.
1533 Zavedení reformace ve Schleizu. 8. cervna první evangelická bohoslu ba.
1622 - 1638 Rozšírení hlavní lodi, obnova klenby, stavba empor, vymalování kostela malírem Paulem Keilem.
1639 a 1676 Stavba kní ecích hrobek na severní strane.
1806 Francouzi premenili kostel na stáj pro kone. Spálili dvere a lavice. Poškození náhrobku, oltáre a hrobek.
1823 Kostel je uvnitr nove vybílen vápnem a získává svetlá okna.
1883 Kní e Jindrich XIV. a jeho man elka Ane ka Württemberská venují kostelu barevná oltární okna u príle itosti své stríbrné svatby.
1896 / 97 Rozsáhlá renovace kostela „na náklady kní ecí pokladnice“. Str ení empory nad varhanami, rozšírení varhanního kuru, renovace podlahy a sklenených oken, všechny místnosti byly vymalovány a zarízení interiéru dostalo nový náter.
Nové varhany, obnova strechy z bridlice a venkovní omítky na náklady farnosti.
1979 - 83 Poslední rozsáhlá renovace kostela pod odborným vedením Ústavu pro památkovou péci v Erfurtu. Odstranení škod na vymalování a na obrazech vítezného oblouku, které pocházejí z let 1896/1897. Steny získaly svetlý náter. Bylo zachováno tradicní zbarvení interiérových vestaveb - kombinace cerné, bílé a zlaté barvy.
2001 a 2009 Sanace houbou napadených trámu ve krovu chóru.

2004 - 2007 Nové varhany od varhanáre Bernharda Kuttera z Ruhly, historická skrín byla zachována.
Ríjen 2007/2008 Odstranení zchátralé Nové Burgkské hrobky za ve í.
2009 a  2015 Sanace kní ecí hrobky a restaurování umelecky cenných rakví.

Vybavení

Na stenách chóru obrazy Melanchtona, Luthera a Husa. Pod nimi portréty superintendentu seniorátu Schleiz od 16. století.

Na ji ní strane chóru se nachází kazatelský pult, který venoval superintendent Hartung mladší. Na strope kostela je znázorneno podobenství o vinici. Na celní stene se nacházejí postavy: Je íš jako dobrý pastýr, vlevo Jan Krtitel a vpravo apoštol Petr.

Oltár byl dokoncen za tricetileté války v roce 1635. Jeho hlavní cásti dominuje velký krí . Nad ním symbol pelikána, který se obetuje pro svá mládata; symbolicky predstavuje utrpení Je íše pro lidstvo. V horní cásti oltáre je znázornen vzkríšený Kristus.

V kostele a hrobkách byla pohrbena rada clenu kní ecího rodu Reußu a také ctihodní meštané.

Nejvetší drevorezba - Burgkský epitaf - je zapracována do oblouku ve ní kaple. Klecící postavy predstavují rodinu Jindricha II. z Reußu a Burgku. Vpravo a vlevo od této rodiny opatrují andelé dve deti, které zemrely v raném veku. Nad rodinou Ukri ovaný, nad ním pak nebesa s oblaky, která predstavují svatou Trojici.
Epitaf lze pova ovat za typický projev zbo nosti tehdejší doby. Vytvoril ho ve druhé polovine 17. století Hans Balbierer a namaloval ho malír Martin Jacobi. Oba predstavují nejvýznamnejší umelce ze Schleizu.

Kaple ve ve i ukrývá nejstarší náhrobek v kostele, sarkofág Jindricha Prostredního z Gery z roku 1500.

Kazatelna zobrazuje vedle Krista evangelisty a velké proroky Starého zákona, ponevad  krestanské spolecenství nemu e  ít bez slova apoštolu a proroku.

Naproti Burgskému epitafu vidíte kní ecí modlitební ló i. Je vyzdobena královskými postavami ze Starého zákona. Pod ním stojí výjev Posledního soudu.

Prícné lavice pred kní ecí ló í a také rada lavic napravo od oltáre jsou vyzdobené biblickými obrazy. Obrazové predlohy pocházejí z Merianovy bible a byly namalovány neznámým malírem pravdepodobne v polovine 17. století.

V hlavní lodi kostela se vlevo vedle kazatelny nachází epitaf Anny Dorothey Slevogtové. Toto dílo predstavuje prekonání strachu ze smrti. Lebka a kosti vypovídají o desivé skutecnosti v podobe smrti, která nás v dy dohání k zoufalství. Boj o jeho prekonání predstavují symbolicky postavy vpravo a vlevo - vlevo obetování Izáka, vpravo Jákobuv boj s andelem. Pomoc pro prekonání strachu ze smrti prinášejí andelé shora, uprostred obrazu vidíte opet pelikána, který symbolicky predstavuje obet Kristovy smrti.
Umelecký lustr se zobrazením peti moudrých pannen s horícími lampami a Kristem jako  enichem pochází z roku 1687 a venovala ho také Anna Dorothea Slevogtová.

Ló e a prístavby pod ji ní emporou pocházejí ze 17. a 18. století a pou ívali je meštané ze Schleizu.
Vnejší vzhled varhan svým usporádáním pripomíná krídlový oltár. Krídla jsou na vnitrní i vnejší strane barevne pomalovaná. Na vnitrní strane ukazují andely hrající hudbu a na vnejší pak ukládání Jákoba do hrobu.

V Anenské kapli, kdysi pohrební kapli rodu Kospothu, se nacházejí cenné náhrobky a vzácná hvezdová klenba nad oltárem a dodnes jsou zde uchovávány nekteré sbírkové umelecké predmety. Náhrobek z roku 1575 pripomíná „Morového mu e“, Hanse von Kospotha.

Kostel se pou ívá pro bohoslu by, krty, svatby, koncerty a akce farnosti.

Evangelická farnost Schleiz - 2014 

 
 
 
 
E-Mail
Anruf